SZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI ÉS SORSOLÁSI SZABÁLYZAT

AZ MNB ÁLTAL KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ ÉS A MAGYAR PÉNZVERŐ ZRT. ÁLTAL GYÁRTOTT “ORSZÁGÉPÍTŐ URALKODÓK ÁRPÁD DINASZTIÁJÁBÓL SOROZAT” RÉSZEKÉNT MEGJELENŐ 2021. ÉVI SZENT ISTVÁN 500.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ ARANY EMLÉKÉRME MEGVÁSÁRLÁSÁRA

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ELADÁSI ÁR: 990.000.- FORINT

I. A Magyar Nemzeti Bank által 2021-ben – előreláthatólag január 11-én – kibocsátásra kerülő “Országépítő uralkodók Árpád dinasztiájából sorozat” első tagja, a Szent István 500.000 forint névértékű 500 db-os korlátozott példányszámban gyártott emlékérme (továbbiakban Szent István arany emlékérme, vagy ÉRME) értékesítését a Magyar Pénzverő Zrt. közjegyző előtt lebonyolított random sorsolással tervezi megvalósítani.

A Szent István arany emlékérme megvásárlására irányuló sorsolás szervezője a Magyar Pénzverő Zrt. (székhely: 1239 Budapest, Európa út 1., adószám: 10773965-2-43), a továbbiakban: “Szervező”.

A Sorsoláshoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Sorsolás lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, programozást, valamint a Sorsolás során kezelt adatok feldolgozását a Petrocelli Reklámügynökség Kft. (székhely: 1119 Budapest, Károly Iréneusz József u. 9.; adószám:14330867-2-43, (a továbbiakban mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó”) végzi.

A Sorsolás tárgya a Szervező által gyártott és az általa meghirdetett áron értékesítésre felkínált 450 darab Szent István arany emlékérme.

A Sorsolás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.

II. Kik vehetnek részt a Sorsolásban?

2.1 A Sorsolásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar és külföldi természetes személy (a továbbiakban: “Résztvevő”), aki a Sorsolás időtartama alatt a jelen Szabályzat 4.1. pontjában leírtaknak megfelelően vásárlási szándéknyilatkozatot tesz az érmére. Résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja a Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

III. A Sorsolás időtartama:

A 4.1. pontban leírt regisztrációs folyamat 2020. november 16–tól (hétfő) 2020. december 15. (kedd) 17 óra 00 percig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

A Regisztrációs folyamat elindításáról a Szervező saját weboldalán közleményt tesz közzé, hírlevélben eljuttatja a hírlevélre feliratkozók számára, illetve közzéteszi a telephelyén található Érmeboltjában.

A sorsolás időpontja az Érme kibocsátási napját követő nap reggel 9:00 óra. Az MNB az Érmét 2021. január 11-én tervezi kibocsátani. A Sorsolás helyszíne a Szervező telephelye: 1054 Budapest, Báthory u. 7. A sorsolás nem nyilvános.

IV.  A Sorsolás menete és feltételei

4.1. A Sorsolásban a Résztvevő az alábbiak szerint vehet részt:

A Szervező a www.szentistvanarany.hu  weboldalon regisztrációs felületet hozott létre.

A Résztvevő az Érmére vonatkozó vásárlási szándékát ezen a regisztrációs felületen a regisztráció kitöltésével – név, lakcím, e-mail és telefonos elérhetőség megadásával – kezdeményezi.

A regisztrációról a rendszer írásos visszaigazolást küld a Résztvevőnek.

Csak az a regisztráció tekinthető érvényesnek, amelyet a rendszer visszaigazol a regisztráció befogadásakor, illetve amelyről írásos visszaigazolást küld e-mailben a Résztvevőnek.

Résztvevőnként 1 (egy) darab Érmére adható le vásárlási szándéknyilatkozat.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Sorsolásból.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Sorsolással kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. A Nyertesek kiválasztása

Szervező a Sorsolási időszak alatt érvényes regisztrációt beküldő Résztvevők közül közjegyző jelenlétében random sorsolja ki a vásárlásra jogosultakat („Nyerteseket”) a fenti 3. pontban megadott helyen és időben.

450 fő „Nyertes”, valamint 10 fő „Pótnyertes” kerül kisorsolásra.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Sorsolásból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.

Szervező szintén kizárhatja a Sorsolásból azt a Résztvevőt, aki a jelen Szabályzat 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett sorsolásából kizárja azt a Résztvevőt, aki a Sorsolás során bizonyítottan a Sorsolás internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb, csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Sorsolásban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Sorsolás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Az Érme megvásárlása

Az ár tájékoztató jellegű eladási ár, amely a kibocsátáskori világpiaci aranyár illetve a kereslet függvényében a sorsolás napján kerül véglegesítésre. A kisorsolt „Nyerteseket” a Szervező elektronikus úton értesíti, valamint a „Nyertesek” listáját- a sorsolást követő napon, 2021. január 13-án 9.00 órakor közzéteszi a www.szentistvanarany.hu weboldalon. A Szervező a sorsolással kapcsolatban a +36-1-211-20-65 -ös információs számon ad tájékoztatást.

A kisorsolt belföldi Nyertesek az Érmét a Szervező érmeboltjában (1052 Budapest, Báthory u. 7.) kizárólag személyesen vásárolhatják meg készpénzzel, bankkártyával, vagy banki átutalással. Banki átutalással történő fizetés is választható, ez esetben az átvételről értesítő e-mailünkre válaszolva kérjük ezt írásban (e-mailben) közölni. Banki átutalással történő fizetés esetén kizárólag előrefizetést fogadunk el, amelyhez az ez irányú fizetési szándékot jelző Nyertesnek előlegbekérőt küldünk e-mailben. Az érme átvételére a meghirdetett áron 2021. január 26-ig (az érmebolt nyitvatartási idejében) van lehetőség!

A kisorsolt külföldi Nyertesek számára a Szervező postai kiszállítást biztosít. A szállítási költség: EMS gyorsposta (EMS Speed Post) segítségével 1 millió Ft áruértékig maximum 50.000Ft.

Amennyiben a megadott határidőn belül az átvétel meghiúsul, a kisorsolt „Nyertes” elveszíti jogosultságát az Érme megvásárlására. Helyére a soron következő „Pótnyertes” léphet, akit a vásárlási lehetőségről a Szervező elektronikus úton értesít.

 

V. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Sorsolás weboldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Résztvevőtől, illetve felfüggessze vagy kizárja a Résztvevőt a Sorsolásból.

A tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Sorsolással összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Résztvevő jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Sorsolásban nem jogosult részt venni, illetve a Sorsolásból automatikusan kizárásra kerül.