ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató 

 

A Magyar Pénzverő Zrt. által meghirdetett, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátásra kerülő „Országépítő uralkodók Árpád dinasztiájából” elnevezésű gyűjtői sorozat első emlékérméje, a 2021. évi „Szent István király” emlékérmére meghirdetett vásárlási jog sorsolással kapcsolatban.

A rögzített személyes adatokat a Magyar Pénzverő Zrt. az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelők:

Magyar Pénzverő Zrt.

Telephely:: 1054. Báthory u. 7.

A Magyar Pénzverő Zrt. adatvédelmi képviselője: Faragó Zoltán

e-mail: adatvedelem@penvzero.hu

Petrocelli Reklámügynökség Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Károly Iréneusz József u. 9.

A Petrocelli Reklámügynökség adatvédelmi képviselője: Kispesta Eszter, kispestaeszter@petrocelli.hu, + 36703833468

 

A sorsolás lebonyolítása:

A közjegyző jelenlétében megtartott sorsolás során az adatok anonimizálásra kerülnek, a regisztrálók a sorsolásban kizárólag egyedi azonosító számukkal vesznek részt. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Az adatkezelés célja: a közjegyző jelenlétében történő sorsolásban történő részvétel, a kisorsolt regisztrálók esetében a számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a pénzmosás elleni törvényben és a számviteli törvényben előírt kötelezettség teljesítése, esetleges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: regisztráció során megadott név, regisztrálók egyedi sorszáma, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, a kisorsolt személyek esetében továbbá a vásárló típusa (cég/magánszemély), szállítási cím, vásárlás adatai (dátum, termék megnevezése, értéke)

Az adatkezelés időtartama: a nyertes regisztrálók esetében a Pmt. tv 56. § (2) és Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A ki nem sorsolt regisztrálók esetében a sorsolást követő naptól számított 30 napon belül a regisztrált adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Magyar Pénzverő Zrt. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. A Magyar Pénzverő Zrt. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Magyar Pénzverő Zrt.-től arról, hogy a Magyar Pénzverő Zrt.:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Magyar Pénzverő Zrt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az Magyar Pénzverő Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Magyar Pénzverő Zrt.-hez, akkor a Magyar Pénzverő Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Magyar Pénzverő Zrt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Magyar Pénzverő Zrt.-hez, akkor a Magyar Pénzverő Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Magyar Pénzverő Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Magyar Pénzverő Zrt.-től a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Magyar Pénzverő Zrt. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Magyar Pénzverő Zrt-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Magyar Pénzverő Zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Magyar Pénzverő Zrt-hez, akkor a Magyar Pénzverő Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Magyar Pénzverő Zrt.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Magyar Pénzverő Zrt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait a Magyar Pénzverő Zrt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Magyar Pénzverő Zrt.-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Magyar Pénzverő Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Magyar Pénzverő Zrt.-hez, akkor a Magyar Pénzverő Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Magyar Pénzverő Zrt. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Magyar Pénzverő Zrt. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Magyar Pénzverő Zrt.-hez, akkor a Magyar Pénzverő Zrt válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Magyar Pénzverő Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu